Psühholoog Liine Põldsam (MSc) avaldas koos kaasuurijatega ajakirjasJournal of Abnormal Psychology artikli "The Effect of Disgust and Fear Modeling on Children's Disgust and Fear for Animals".

Vaatlevat õppimist on pikka aega peetud üheks hirmude omandamise viisiks (Rachman, 1977, 1990), kuid seda on siiani eksperimentaalselt vähe uuritud (Askew & Field, 2007).

Käesolev uurimus plaanis testida hirmu ja vastikuse rolli hirmude vaatlevas õppimises kasutades selleks eksperiantaalset meetodit.

Viiekümne kaheksale lapsele (vanuses 7-10 aastat) näidati pilte uutest loomadest paaris kas vastiku või hirmunud näoga, rõõmsa näoga ning ilma näota. Enne ja pärast vaatleva õppimise katset mõõdeti laste vastikust tundmatute loomade osas. Samuti mõõdeti laste hirmuuskumusi loomade osas. Viimaks hinnati laste vältivat käitumist loomade suhtes.

Tulemused näitasid, et pärast vaatlevat õppimist laste vastikus tõusis oluliselt loomade osas, keda nähti paaris vastiku või hirmunud näoga. Siiski tuleb mainida, et vastikuse uskumuste osas oli muutus hirmu ja vastikuse skoorides väike. Hirmuuskumused tõusid negatiivsete nägudega nähtud loomade osas, kusjuures oli tõus hirmuuskumustes oluliselt suurem, kui looma nähti vastiku näoga. Viimaks, lapsed lähenesid kõige vastumeelsemalt loomadele, keda olid eelnevalt näinud paaris kas vastiku või hirmunud näoga. Seega leidis üldiselt kinnitust tendents, et hirme õpitakse tundma läbi teiste hirmu - ja vastikusreaktsioonide jälgimise.

Artikkel on ingliskeelsena kättesaadav aadressil:http://psycnet.apa.org/psycarticles/2014-25367-001.pdf